Hotărârea nr. 341/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila Macovei Silvia din Iasi B-dul Stefan cel Mare nr.17 ap.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor, pentru contribuabila Macovei Silvia din Iasi, B-dul Stefan cel Mare nr.17, ap.1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28.03.2002 si H.G.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Iasi;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.348.345 lei si a penalitatilor in suma de 207.725 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei Macovei Silvia situata in Iasi, str.Dealul Zorilor nr.0 calculate astfel:

Perioada 01.2002 – 29.05.2003          Majorari aferente 1.348.345 lei

                                                            Penalitati de intarziere 207.725 lei

 

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDIN}|,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.341

din 30 iunie 2003