Hotărârea nr. 339/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabilii : Apetrei Mihai si Ana din Iasi strada : Titu Maiorescu nr.2 bl.B1 sc.A et.3 ap.13 pentru terenul situat in Iasi Strada Soarelui nr.19

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

 

privind scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabilii : Apetrei Mihai si Ana din Iasi, strada : Titu Maiorescu nr.2, bl.B1,sc.A,et.3,ap.13, pentru terenul situat in Iasi, Strada Soarelui nr.19

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

Hotararea de Guvern nr.794/2002 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei cu nr.40/2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri la bugetele locale;

Raportul de specialitate al Directiei de Finante Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma totala de 4.849.984 lei si a penalitatilor de intarziere in suma totala de :432.018 lei privind impozitul pe teren proprietatea contribuabililor Apetrei Mihai si Ana din Iasi, Strada Soarelui nr.19 calculate pana la data de 31.12.2002.

Debit la 31.12.2002                                         Majorari si Penalitati Aferente

5.885.935 lei (achitat)                          5.282.002 lei impozit teren

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei de Finante Publice Locale Iasi pentru a se duce la indeplinire.

 

 

 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,                      SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.339

din 30 iunie 2003