Hotărârea nr. 338/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila ANCUTA SANDA din Iasi str.Dealul Bucium nr.1B

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

 

privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila ANCUTA SANDA din Iasi, str.Dealul Bucium nr.1B

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28.03.2002 si H.G.nr.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inelsnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 9.173.599 lei si a penalitatilor in suma de 1.219.963 lei.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.338

din 30 iunie 2003