Hotărârea nr. 335/2003

HOTARARE privind achizitia publica de combustibil - huila necesar pentru iarna 2003 - 2004 la S.C."CET IASI"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind achizitia publica de combustibil – huila necesar pentru iarna 2003 – 2004 la S.C."CET IASI"S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Hotararea nr.133/01.04.2002 a Consiliului Local Iasi, modificata prin HCL nr.136/20.04.2002 privind infiintarea S.C."CET IASI"S.A.;

            Avand in vedere necesitatea desfasurarii achizitiei publice pentru procurarea de combustibil – huila necesar procesului de productie pentru iarna 2003 – 2004 cu aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie, a transparentei licitatiei, cu respectarea principiilor liberei concurente al tuturor furnizorilor participanti, al folosirii eficiente a fondurilor si al criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achizitie;

            Avand in vedere Hotararea A.G.A. A S.C."CET IASI"SA nr.3/23.05.2003 si Hotararea Consiliului de Administratie a S.C."CET IASI"S.A. nr.5/23.05.2003 prin care s-a aprobat organizarea achizitiei publice si documentatiile de elaborare si prezentare a ofertelor;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.38, art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba ca S.C."CET IASI"SA sa organizeze aplicarea procedurilor de licitatie publica restransa pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de combustibil – huila necesar pentru iarna 2003 – 2004.

            Art.2 Consiliul Local al Municipiului Iasi desemneaza pe domnul conf.dr.Constantin Simirad – Primarul Municipiului Iasi si domnul ec.ing.Gheorghe Nichita sa faca parte din comisia de evaluare.

            Art.3 Se aproba ca surse de finantare si plata:

- surse proprii

- credite cu garantie guvernamentala

            Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata S.C."CET IASI"S.A. pentru ducerea la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

Nr.335

din 30 iunie 2003