Hotărârea nr. 334/2003

HOTARARE privind achizitia publica de combustibil - pacura necesar pentru iarna 2003 - 2004 la S.C."CET IASI"SA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind achizitia publica de combustibil – pacura necesar pentru iarna 2003 – 2004 la S.C."CET IASI"SA

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Hotararea nr.133/01.04.2002 a Consiliului Local Iasi, modificata prin HCL nr.136/20.04.2002 privind infiintarea SC "CET IASI"SA;

            Avand in vedere necesitatea desfasurarii achizitiei publice pentru procurarea de combustibil – pacura necesar procesului de productie pentru iarna 2003 – 2004 cu aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie, a transparentei licitatiei, cu respectarea principiilor liberei concurente al tuturor furnizorilor participanti, al folosirii eficiente a fondurilor si al criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achizitie;

            Avand in vedere Hotararea A.G.A. A S.C."CET IASI"S.A. nr.3/23.05.2003 si Hotararea Consiliului de Administratie a S.C."CET IASI"S.A. nr.5/23.05.2003 prin care s-a aprobat organizarea achizitiei publice si documentatiilor de elaborare si prezentare a ofertelor;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.38, art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba ca S.C."CET IASI"S.A. sa organizeze aplicarea procedurilor de licitatie publica restransa pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de combustibil – pacura necesar pentru iarna 2003 – 2004.

            Art.2 Consiliul Local al Municipiului Iasi desemneaza pe domnul conf.dr.Constantin Simirad – Primarul Municipiului Iasi si domnul ec.ing.Gheorghe Nichita sa faca parte din comisia de evaluare.

            Art.3 Se aproba ca surse de finantare si plata:

- surse proprii.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata S.C"CET IASI"SA pentru ducerea la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.334

din 30 iunie 2003