Hotărârea nr. 333/2003

HOTARARE privind aprobarea locarii unui ajutor financiar doamnei NECHIFOR MORARU MARIA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind aprobarea locarii unui ajutor financiar

doamnei NECHIFOR MORARU MARIA

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.39130/11.06.2003 prin care d-na Nechifor Moraru Maria solicita un sprijin financiar in vederea terminarii lucrarii funerare la mormantul fostului primar al Iasului, Nechifor Eugen;

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de DAPPP;

            Avand in vedere art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba alocarea din bugetul local de la capitolul 60.02.50 "Asistenta sociala, alte ajutoare si indemnizatii" a sumei de 20.000.000 lei doamnei Nechifor Moraru Maria, in vederea continuarii lucrarii funerare la mormantul fostului primar al Iasului, Nechifor Eugen.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Iasi pentru aplicare si ducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.333

din 30 iunie 2003