Hotărârea nr. 332/2003

HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.D.E.T.Iasi pentru anul 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.D.E.T.Iasi,

pentru anul 2003

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Decizia nr.99 din 04.02.1991, a Prefecturii Judetului Iasi, privind infiintarea Regiei Autonome de Termoficare Iasi;

            Avand in vedere hotararile Consiliului Local Municipal Iasi nr.370/18.12.2000, 31/26.02.2001, 145/18.06.2001, emise cu ocazia divizarii RA Termoficare Iasi;

            Avand in vedere Raportul de specialitate al RADET Iasi privind aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al RADET Iasi;

            In temeiul prevederilor Legii nr.631/2002 – legea bugetului de stat pe anul 2003;

            Pe baza prevederilor O.U.G.nr.79/05.2001 si ale Legii nr.19/2000 cu modificari;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RADET Iasi, valabil pentru anul 2003.

            Art.2 Prezenta hotarare se va comunica RADET Iasi si serviciilor interesate din cadrul Primariei Iasi, pentru luarea la cunostinta si ducerea la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

cons.Constantin Neculau                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.332

din 30 iunie 2003