Hotărârea nr. 331/2003

HOTARARE privind alocarea din fondul de rezerva a sumei de 300.000.000 lei pentru Inspectoratul de Politie al judetului Iasi Compartimentul Antidrog

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind alocarea din fondul de rezerva a sumei de 300.000.000 lei pentru

 Inspectoratul de Politie al judetului Iasi, Compartimentul Antidrog

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.1733/29.05.2003 a Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi, Compartimentul Antidrog prin care solicita alocarea unei sume de bani pentru cheltuieli de investitii si materiale in vederea imbunatatirii calitatii si eficientei muncii;

            Avand in vedere prevederile art.14 din legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, conform caruia fondul de rezerva se poate utiliza pentru a finanta actiunile sau sarcinile intervenite in cursul anului;

Avand in vedere dispozitiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform carora autoritatile administratiei publice locale raspund de administrarea in conditii de eficienta a resurselor financiare;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.38574/09.06.2003 al Directiei Economice;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            Avand in vedere Memoriul justificativ al d-lui Primar;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE;

 

 

            Art.1 Se aproba alocare din fondul de rezerva a sumei de 300.000.000 lei, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi, Compartimentul Antidrog, la Cap.72.02. - Alte Actiuni, din care 30.000.000 lei pentru cheltuieli materiale si 270.000.000 lei pentru cheltuieli de investitii.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Iasi pentru aplicare si aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.331

din  30 iunie 2003