Hotărârea nr. 33/2003

HOTARARE privind stabilirea functiilor publice corespunzatoare posturilor din aparatul propriu al Primariei Municipiului Iasi precum si aprobarea organigramei cu functiile publice din aparatul propriu al Primariei Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind stabilirea functiilor publice corespunzatoare posturilor din aparatul propriu al Primariei Municipiului Iasi precum si aprobarea organigramei cu functiile publice din aparatul propriu al Primariei Municipiului Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate emis de Serviciul Resurse Umane;

            Avand in vedere prevederile art.3 alin.1 si 2 si art.22 alin.2 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici;

            Avand in vedere O.U.nr.82/2000 privind modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba stabilirea functiilor publice corespunzatoare posturilor din aparatul propriu al Primariei Municipiului Iasi conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2 Se aproba numarul functiilor publice conform organigramei pentru anul 2003 conform anexei nr.2.

            Art.3 Prezenta va intra in vigoare incepand cu data avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.33

din 3 februarie 2003