Hotărârea nr. 328/2003

HOTARARE privind aprobarea preluarii spatiului din Bd.{tefan cel Mare nr.4 de S.C."ASIS EVENIMENTUL"SRL de la S.C."PHOENIX"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea preluarii spatiului din Bd.{tefan cel Mare nr.4 de S.C."ASIS EVENIMENTUL"SRL de la S.C."PHOENIX"S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul nr.7810/14.04.2003 al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

            Avand in vedere cererea nr.5447/11.03.2003 a S.C."PHOENIX"S.A., ca urmare a intrarii in lichidare;

            Avand in vedere cererile nr.5446/11.03.2003 si 7810/14.04.2003 a S.C."ASIS EVENIMENTUL"SRL;

            Avand in vedere raportul de avizare inocmit de Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba preluarea contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat locuinta de la adresa ;Iasi, Bd.{tefan cel Mare nr.4 catre S.C."ASIS EVENIMENTUL"SRL.

            Art.2 Chiria va fi calculata in conformitate cu anexa 12a  din HCL 13/03.02.2003.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica la DAPPP si S.C.ASIS EVENIMENTUL SRL.

 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.328

din 30 iunie 2003