Hotărârea nr. 327/2003

HOTARARE privind repartizarea unor spatii cu alta destinatie decat locuinta catre organizatii neguvernamentale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind repartizarea unor spatii cu alta destinatie decat locuinta catre organizatii neguvernamentale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand vedere referatul nr.8005/16.04.2003 al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

            Avand in vedere solicitarile unor organizatii neguvernamentale si partide;

            Avand in vedere procesele verbale incheiate de comisia constituita in baza H.C.L.nr.173/31.07.2000;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se atribuie spatii cu alta destinatie decat locuinta urmatoarelor organizatii neguvernamentale pentru desfasurarea de activitati specifice acestora:

1. Spatiul din str.V.Alecsandri nr.4, sc.C,ap.4, parter: "Uniunea Asociatiilor de Arbitraj Comercial";

2.   Spatiul din str.Elena Doamna nr.37, et.1 : Fundatia"Humanitaria";

3. Spatiul din str.Maior Ierimia Popescu nr.16, Fundatia Universitara pentru Sprijinirea Producatorilor Agricoli "Haralambie Vasiliu".

            Art.2 Spatiile vor fi folosite pentru activitatea specificata in prezenta hotarare.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica la DAPPP si organizatiilor mentionate mai sus.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.327

din 30 iunie 2003