Hotărârea nr. 325/2003

HOTARARE privind modificarea H.C.L.nr.175/29.04.2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind modificarea H.C.L.nr.175/29.04.2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de DAPPP;

            Avand in vedere Incheierea de Rectifiare nr.2098/27.03.2003 emis de Biroul Notariatului Public Zaharia Gheorghe, situat in Iasi, B-dul Socola nr.5, parter, ap.2, judetul Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In conformitate cu art.123 si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se modifica art.1 din HCL nr.175/29.04.2002 care va avea urmatorul cuprins :

Se aproba trecerea in proprietatea publica a Consiliului Local a cotei indivize de 5/32 din imobilul situat in municipiului Iasi, Fundac Delfini nr.3 compus in intregime din :casa de locuit cu 3(trei)camere, una sala si doua bucatarii, cu o suprafata utila de 72,60 mp. cu peretii din valatuci, acoperita cu carton si tabla, precum si din terenul in suprafata de 697,55 mp.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de serviciile de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

cons.Constantin Neculau                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.325

din 30 iunie 2003