Hotărârea nr. 324/2003

HOTARARE privind trecerea imobilului din B-dul T.Vladimirescu nr.32B din administrarea S.C.Salubris S.A. in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind trecerea imobilului din B-dul T.Vladimirescu nr.32B din administrarea S.C.Salubris S.A. in administrarea

Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.nr.239/2002, privind infiintarea S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere H.C.L.nr.216/2003 si in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie din 23 mai 2003;

            Avand in vedere Referatul de specialitate al S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere revederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            Avand in vedere memoriul justificativ al domnului Primar;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Cu data prezentei hotarari scara B a imobilului situat in B-dul T.Vladimirescu nr.32, constituita din parter si etajele 1,2,3, aflata in administrarea S.C.Salubris S.A. trece in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si S.C.Salubris S.A., pentru a fi dusa la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.324

din 30 iunie 2003