Hotărârea nr. 321/2003

HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 18 80 mp. situat in Iasi Bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.3 bloc A1-2 sc.A-B precum si concesionarea directa a terenului catre S.C.ROMARTA SA Bucuresti Sucursala Iasi in vederea extinderii spatiului comercial existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi, a terenului in suprafata de 18,80 mp., situat in Iasi, Bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.3, bloc A1-2,sc.A-B precum si concesionarea directa a terenului catre S.C.ROMARTA SA Bucuresti, Sucursala Iasi, in vederea extinderii spatiului comercial existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.32973/16.05.2003, prin care S.C.ROMARTA SA Bucuresti – Sucursala Iasi, cu sediul in Iasi, str.Strapungerii Silvestru nr.28, bl.CL8, parter, solicita concesionarea terenului in suprafata de 18,80 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, Bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.3, bl.A1-2, sc.A-B, in vederea extinderii spatiului comercial proprietatea societatii;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.1247/10.04.2003, precum si referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism din data de 21.03.2003, precum si referatul intocmit de Serviciul Arhitectura si Urbanism nr.18041/17.04.2003;

            Avand in vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere prevederile art.62, lit"e" din Ordinul nr.1943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38, pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba completarea HCL nr.414/2002, cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 18,80 mp., situat in Iasi, Bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.3, bl.A1-2,sc.A-B, parter.

            Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 18,80 mp., situat in Iasi, Bd.Stefan cel mare si Sfant nr.3, bl.A1-2,sc.A-B, parter.

            Art.3 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 18,80 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, Bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.3, bl.A1-2, sc.A-B, parter, catre S.C.ROMARTA SA Bucuresti – Sucursala Iasi, in vederea extinderii spatiului comercial proprietatea societatii.

            Art.4 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel ca valoarea unitara a terenului este de 5.230.000 lei/mp. Sau 139,39 EURO/mp. respectiv 98.324.000 lei sau 2623 EURO pentru suprafata totala de 18,80 mp..

            Art.5 Redeventa valorica a concesiunii va fi de 105 EURO/an, platibil in lei la cursul comunicat de BNR din ziua platii.

            Art.6 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.7 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.8 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.321

din 30 iunie 2003