Hotărârea nr. 319/2003

HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 178 29 mp. situat in Iasi str.Zimbrului f.n. si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi si precum si concesionarea directa a terenului catre S.C.IRSIDO SRL Iasi in vedrea construirii sediu firma spatiu comercial si depozit produse de birotica si papetarie

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 178,29 mp. situat in Iasi, str.Zimbrului f.n. si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi si precum si concesionarea directa a terenului, catre S.C.IRSIDO SRL Iasi, in vedrea construirii sediu firma, spatiu comercial si depozit produse

de birotica si papetarie

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.37764/05.06.2003, prin care S.C.IRSIDO SRL, solicita concesionarea terenului in suprafata de 178,29 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, in vederea construirii sediu firma;

            Avand in vedere Certificatul de urbanism nr.829/11.03.2003, precum si referatul intocmit de Serviciul Arhitectura Urbanism;

            Avand in vedere avizul Comisiei de urbanism nr.33077/16.05.2003, precum si referatul intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

            Avand in vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.62, lit"e" din Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.38, pct.2, lit."g" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 178,29 mp., situat in Iasi, str.Zimbrului f.n.

            Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 178,29 mp., situat in Iasi, str.Zimbrului f.n.

            Art.3 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 178,29 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi – str.Zimbrului f.n., catre S.C.IRSIDO SRL Iasi,in vederea construirii sediu firma.

            Art.4 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel ca valoarea unitara a terenului este de 4.288.347 lei/mp. sau 115,58 EURO/mp., respectiv 758.701.313 lei sau 19.982 EURO pentru suprafata totala de 178,29 mp.

            Art.5 Redeventa valorica a concesiunii va fi de 799,28 EURO/an, platibili in lei la cursul B.N.R. din ziua platii.

            Art.6 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.7 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.8 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.319

din 30 iunie 2003