Hotărârea nr. 316/2003

HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi stradela Primaverii nr.13 in suprafata de 570 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi, stradela Primaverii nr.13, in suprafata de 570,00 mp., proprietatea

Consiliului Local Municipal Iasi;

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere HCL nr.302/30.05.2003, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu si concesionarea directa a terenului in suprafata de 570,00 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi – stradela Primaverii nr.13, catre S.C."ITAL SYSTEM PRODUCTION" in vederea construirii unui spatiu de productie;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere expertiza tehnica de evaluare a terenului;

            Avand in vedere prevederile Ordinului nr.1943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenjarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Se insuseste expertiza tehnica de evaluare a terenului, in suprafata de 570,00 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, stradela Primaverii nr.13, astfel incat valoarea unitara a terenului este de 1.486.433 lei/mp. sau 39,45 EURO/mp., respectiv 847.266.810 lei sau 22.478 EURO, pentru suprafata totala de 570,00 mp. teren.

            Art.2 Redeventa valorica a concesiunii va fi de 899,48 EURO/an, platibil in lei cursul comunicat de B.N.R. din ziua platii.

            Art.3 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.4 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.316

din 30 iunie 2003