Hotărârea nr. 31/2003

HOTARARE privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2001 retratat al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2001, retratat,

al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliilor Locale statuate prin dispozitiile art.38(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind regiile autonome pe care le-a infiintat;

            Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, actualizata si modificata prin O.G.61/2001; Norme metodologice nr.460040/11.01.2002 privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale pe anul 2001;

            Avand in vedere prevederile OMF 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Standardele Internationale de contabilitate;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba "BILANTUL CONTABIL" pe anul 2001 al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Iasi, retratat conform OMF 94/2001.

            Art.2 Se aproba raportul de audit privind retratarea conturilor pe anul 2001 conform OMF nr.94/2001 si OMF990/2002.

            Art.3 Directia Economica si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Iasi vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                       cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.31

din 3 februarie 2003