Hotărârea nr. 305/2003

HOTARARE privind alegerea DOMNULUI NICHITA GHEORGHE IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind alegerea DOMNULUI NICHITA GHEORGHE IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Ia[i;

            Av=nd `n vedere procesul verbal `ntocmit de Comisia de validare;

            Av=nd `n vedere art.78, art.80 [i 46 din Legea nr.215/2001 privind administra]ia public\ local\;

 

HOTARASTE:

 

            ARTICOL UNIC: Incep=nd cu data prezentei se declar\ ales `n func]ia de VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI IASI -  DOMNUL EC.NICHITA GHEORGHE.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Neculau Constantin                           cons.jr.L\cr\mioara Vernic\

 

 

Nr.305

din 16 iunie 2003