Hotărârea nr. 304/2003

HOTARARE privind incetarea de drept a mandatului de VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI IASI - AL DOMNULUI EC.VASILE DUMITRIU

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind incetarea de drept a mandatului de VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI IASI – AL DOMNULUI EC.VASILE DUMITRIU

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere optiunea domnului ec.Vasile Dumitriu pentru functia de consilier local;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.161/2003 – privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

            Avand in vedere art.72, art.80 si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            ARTICOL UNIC: Cu data prezentei, inceteaza de drept mandatul de  VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI IASI – AL DOMNULUI EC.VASILE DUMITRIU.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.304

din 16 iunie 2003