Hotărârea nr. 300/2003

HOTARARE privind alocarea sumei de 25.000.000 lei pentru manifestari stiintifico - tehnice si culturale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea sumei de 25.000.000 lei pentru manifestari

stiintifico – tehnice si culturale

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.44/21.03.2003 a Institutului National de Inventica prin care se solicita sprijinul financiar pentru organizarea Salonului international "ECOINVENT"2003 si a conferintei Internationale de Inventica;

            Avand in vedere dispozitiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform carora autoritatile administratiei publice locale raspund de administrarea in conditii de eficienta a resurselor financiare;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.35693/28.05.2003 al Directiei Economice;

            Avand in vedere memoriul justificativ al domnului primar;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba alocarea de la cap.59.02.34"Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret – subventii alte actiuni privind cultura(evenimente culturale, editari, achizitii obiecte de arta") a sumei de 25.000.000 lei Institutului National de Inventica pentru organizarea Salonului international "ECOINVENT"2003 si a Conferintei Internationale de Inventica.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata: Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Iasi pentru aplicare si aducere la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Nichita Gheorghe                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.300

din 30 mai 2003