Hotărârea nr. 30/2003

HOTARARE privind aprobarea trecerii in administrarea RAJAC a canalizarilor din strazile Ursulea Ciurchi si Moara de Vant

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea trecerii in administrarea RAJAC a canalizarilor din strazile Ursulea, Ciurchi, Moara de Vant

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.65472/19.1..2002 intocmit de Serviciul Investitii din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia art.12 alin.1 si alin.2;

            Avand in vedere prevederile HG nr.966/1998 art.1 si punctul 6, anexa 1;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliului Local statuate prin dispozitiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba trecerea in administrarea RAJAC a canalizarilor din strazile Ursulea, Ciurchi, Moara de Vant;

            Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.30

din 3 februarie 2003