Hotărârea nr. 3/2003

HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 18 00 mp. situat in Iasi Al.Sucidava nr.2 incinta bl.260 260A D1-I D1-III teren identificat prin cvartal 28 parcela 3182

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 18,00 mp., situat in Iasi, Al.Sucidava nr.2, incinta bl.260, 260A, D1-I, D1-III, teren identificat prin cvartal 28, parcela 3182

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea nr.48222/2002 si Certificatele de Urbanism nr.878/11.04.2002;3379/02.12.2002;

            Avand in vedere avizele Comisiei de urbanism din data de 05.04.2002 si 29.11.2002 precum si referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism ;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

            In temeiul art.10 aliniatul 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economicofinanciara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 dn Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 18,00 mp., situat in Iasi, Aleea Sucidava nr.2, in incinta bl.260, 260A, D1-I D1-III, identificat prin cvartal 28, parcela 3182.

            Art.2 Primarul Municipului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

Nr.3

din 3 februarie 2003