Hotărârea nr. 298/2003

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinta pe teren privat in sos.Bucium

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinta pe teren privat in sos.Bucium

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

            Avand in vedere certificatul de urbanism nr.489/14.02.2003;

            Avand in vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 943/2001 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Avand in vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si cadrul continut – cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformtiate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.115/2001 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuinta pe teren privat in sos.Bucium nr.91.

            Art.2 Primarul Municipiului Iasi si Serviciile de Specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezetei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Nichita Gheorghe                                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.298

din 30 mai 2003