Hotărârea nr. 297/2003

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinta individuala pe terenul proprietate din str.Gh.Asachi nr.15 Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta individuala pe terenul proprietate din str.Gh.Asachi nr.15, Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit si avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 24.04.2003;

            Avand in vedere prevederile Legii 453/2001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

            Avand in vedere Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de urbanism;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia juridca si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.16,38 si 125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba studiul urbanistic Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta individuala pe terenul proprietate din str.Gh.Asachi nr.15, Iasi, avizat de Comisia de Urbanism a Consiliului Local in sedinta din 24.04.2003.

            Art.2 Avizele si studiile solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi obtinute pe cheltuiala beneficiarului.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Nichita Gheorghe                                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.297

din 30 mai 2003