Hotărârea nr. 296/2003

HOTARARE privind preturile pentru salubrizare stradala practicate de catre S.C.SALUBRIS S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind preturile pentru salubrizare stradala practicate de catre S.C.SALUBRIS S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.nr.239/2002 privind infiintarea S.C.Salubris S.A.;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala;

            In conformitate cu prevederile O.G.nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

            Avand in vedere H.C.L.nr.27/2003 privind gestionarea de catre S.C.Salubris S.A. A activitatii de salubrizare a Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.nr.159/2003 privind preturile si tarifele practicate de catre S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere Referatul de specialitate al S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere expunerea de motive;

 

HOTARASTE:


            Art.1 Se aproba preturile pentru salubrizarea stradala a Municipiului Iasi conform analizelor de pret din anexele 1 si 2 aprobate de Comisia economico – financiara din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi in 27 – 28 martie 2003.

            Art.2 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Societatii Comerciale Salubris S.A. si serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Iasi.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Nichita Gheorghe                                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.296

din 30 mai 2003