Hotărârea nr. 295/2003

HOTARARE privind privatizarea S.C.Salubris S.A. instituirea procedurii administrarii speciale si modul de administrare si gestiune a societatii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind privatizarea S.C.Salubris S.A., instituirea procedurii administrarii speciale si modul de administrare si gestiune a societatii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.nr.239/2002 privind infiintarea S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere L.326/2001 privind serviciile publice de gospodarire comunala;

            Avand in vedere O.G.nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata prin L.139/2002;

            In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.88/1997 si Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.577/2002;

            In vederea stabilirii modului de administrare si gestionare a Societatii Comerciale Salubris S.A.

            In conformitate cu Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

            Avand in vedere Referatul de specialitate al S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere amendamentul propus de Comisia economico -financiara in ceea ce priveste excluderea art.5 din proiectul de hotarare;

            Avand in vedere expunerea de motive;

HOTARASTE:

            Art.1 (1) In temeiul art.9 din H.C.L.nr.239/2002 privind infiintarea, S.C.Salubris S.A. va face obiectul unui proces de privatizare cu respectarea clauzei de la art.11 alin.4 din actul constitutiv al societatii si a prevederilor legii.

(2) Numarul de actiuni ce vor fi vandute si valoarea acestora vor fi stabilite prin hotarare de catre autoritatea publica implicata in luna iunie dupa finalizarea raportului de evaluare aprobat anterior.

            Art.2 (1) Incepand cu data publicarii prezentei hotarari se instituie, conform prevederilor legii, procedura de administrare speciala si supraveghere financiara in perioada de privatizare la Societatea Comerciala Salubris S.A.

(2) Pe durata administrarii speciale si supravegherii financiare in perioada privatizarii administratorul special mandatat este ing.DORINEL ZECIU care cumuleaza si functia de DIRECTOR GENERAL si are atributiile stabilite prin mandatul special prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Procedura de administrare speciala in perioada de privatizare inceteaza la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor in situatia privatizarii societatii.

            Art.3(1) Retragerea d-lui Primar conf.dr.Constantin Simirad din functia de reprezentat al Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor ca urmare a incompatibilitatii acestuia conform prevederilor L.161/2003.

            Art.4 (1) Revocarea expresa a membrilor Consiliului de Administratie:

- ing.Andrei Trofor

- ec.Catalin Neculau

(2) Pana la desemnarea unor noi reprezetanti, prerogativele Consiliului de Administratie sunt atribuite administratorului special.

            Art.5 In cadrul procesului de privatizare a S.C.Salubris S.A. Institutia publica abilitata sa exercite atributiile prevazute de art.43 din O.U.G.88/97 modificata prin L.99/99, este Consiliul Local Municipal Iasi in calitate de unic actionar.

            Art.6 Imputerniceste pe cons.jr.Marinel Anusca identificat cu C.I. Seria M.X. nr.188706, pentru inregistrare de mentiuni la O.R.C. pentru semnarea actului aditional si indeplinirea celorlalte demersuri legale necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

            Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata Societatii Comerciale Salubris S.A.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Nichita Gheorghe                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.295

din 30 mai 2003