Hotărârea nr. 294/2003

HOTARARE privind aprobarea bilantului contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe 2002 a S.C."Termo - Gaz"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea bilantului contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe 2002

a S.C."Termo – Gaz"S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere aprobarea de principiu a CA al S.C."Termo – Gaz"S.A. precum si referatul de specialitate anexat;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.68 lit.f din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 La data prezentei hotarari se aproba Bilantul contabil si Contul de Profit si Pierdere pe anul 2002 a S.C."Termo – Gaz" S.A..

            Art.2 Prezenta hotarare se va comunica S.C."Termo – Gaz"S.A. si serviciile specializate din cadrul Primariei Municipiului Iasi.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Nichita Gheorghe                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.294

din 30 mai 2003