Hotărârea nr. 293/2003

HOTARARE privind instituirea unui ajutor lunar pentru scriitorul Stelian Baboi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind instituirea unui ajutor lunar pentru scriitorul Stelian Baboi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001, privind Legea administratiei publice locale;

            Avand in vedere referatul de specialitate a Serviciului de Ajutor Social, Gratuitati, Facilitati;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba acordarea unui ajutor lunar, in suma de 5.000.000 lei, pentru scriitorul Stelian Baboi.

            Art.2 Ajutorul se va acorda pentru acoperirea medicamentelor necesare ingrijirii starii grave de sanatate, pe toata durata vietii, urmand a fi indexat anual cu rata inflatiei.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Economice, DAPPP, Serviciului Ajutor Social, Gratuitati, Facilitati pentru ducere la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Nichita Gheorghe                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.293

din 30 mai 2003