Hotărârea nr. 29/2003

HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Asigurare cu utilitati bloc de locuinte ANL din str.Taietoarei"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Asigurare cu utilitati bloc de locuinte ANL din str.Taietoarei"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.72454/2002 intocmit de Serviciul Investitii din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice;

            Avand in vedere prevederile HGR 962/2001 privind Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.152/1998 privind infiintarea ANL art.2 alin.2;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliului Local, statuate prin dispozitiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate care cuprinde indicatorii tehnico – economici, conform anexei la prezenta hotarare, pentru obiectivul "Asigurare cu utilitati bloc locuinte prin credit ipotecar str.Taietoarei".

            Art.2 Costul utilitatilor aferente blocurilor de locuinte se va asigura din bugetul local.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.29

din 3 februarie 2003