Hotărârea nr. 288/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabilul LAZAR CONSTANTIN str.Hlincea nr.15

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabilul LAZAR CONSTANTIN, str.Hlincea nr.15

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere :

Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28.03.H.G.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 3.818.105 lei si a penalitatilor in suma de 433.574 lei.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Nichita Gheorghe                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.288

din 30 mai 2003