Hotărârea nr. 287/2003

HOTARARE privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 13.300.000 lei pentru contribuabilul Delinschi Adrian din Iasi Bulevardul N.Iorga nr.7E bl.K2 sc.E et.2 ap.12

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 13.300.000 lei, pentru contribuabilul Delinschi Adrian din Iasi, Bulevardul N.Iorga nr.7E, bl.K2, sc.E, et.2, ap.12

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28.03.2002 si Hotararea de Guvern nr.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Esalonarea pe o perioada de 12 luni a taxei judiciare de timbru in suma de 13.300.000 lei conform anexei 1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitelor pe anul 2003.

 

ANEXA 1

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI DE INTIRZIERE CF.H.G.1513/2002 de 0,06% pe zi

25.06.2003

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.07.2003

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.08.2003

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.09.2003

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.10.2003

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.11.2003

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.12.2003

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.01.2004

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.02.2004

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.03.2004

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.04.2004

1.108.333 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

25.05.2004

1.108.337 lei

MAJ.CF.H.G.1513/2002

TOTAL

13.300.000 lei

 

 

 

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Nichita Gheorghe                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.287

din 30 mai 2003