Hotărârea nr. 284/2003

HOTARARE privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 8.621.700 lei a impozitului pe cladiri in suma de 3.728.877 lei si de scutire de la plata a majorarilor si penalitatilor pentru neplata in termen a impozitului pe cladiri in suma totala de 2.215.608 lei din care 1.979.803 lei majorari si 235.805 lei penalitati pentru contribuabilul Neagu Virgil din Iasi str.Razoarelor nr.6 bl.960 sc.A et.2 ap.8

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 8.621.700 lei, a impozitului pe cladiri in suma de 3.728.877 lei si de scutire de la plata a majorarilor si penalitatilor pentru neplata in termen a impozitului pe cladiri, in suma totala de 2.215.608 lei, din care 1.979.803 lei majorari si 235.805 lei penalitati pentru contribuabilul Neagu Virgil din Iasi, str.Razoarelor nr.6, bl.960,sc.A,et.2,ap.8

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28.03.2002 si Hotararea de Guvern nr.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a taxei judiciare de timbru in suma de 8.621.700 lei si a impozitului pe cladiri in suma de 3.728.877 lei conform anexei, cu obligatia achitarii la termenele stabilite.

 

ANEXA

DATA SCADENTEI

DEBIT TAXA JUDICIARA DE TIMBRU

DEBIT IMPOZIT CLADIRI

TOTAL DEBIT LUNAR

MAJORARI DE INTIRZIERE CF.HG 1513/2002 de 0,06% pe zi

25.06.2003

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.07.2003

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.08.2003

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.09.2003

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.10.2003

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.11.2003

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.12.2003

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.01.2004

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.02.2004

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.03.2004

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.04.2004

718.475 lei

310.739 lei

1.029.214 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

25.05.2004

718.475 lei

310.748 lei

1.029.223 lei

Maj.Cf.HG1513/2002

TOTAL

8.621.700 lei

3.728.877 lei

12.350.577 lei

 

 

            Art.2 Scutirea de la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere pentru neplata in termen a impozitului pe cladiri in suma totala de 2.215.608 lei din care 1.979.803 lei – majorari si 235.805 lei – penalitati.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Nichita Gheorghe                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.284

din 30 mai 2003