Hotărârea nr. 283/2003

HOTARARE,privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de ,REGIA AUTONOMA DISTRIBUIRE ENERGIE TERMICA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de

REGIA AUTONOMA DISTRIBUIRE ENERGIE TERMICA

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

Cererea RADET cu nr.5102/13.05.2003 pentru scutirea la plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere la bugetul local;

Legea nr.189 din 1998 privind finantele publice locale;

O.U.G.nr.40 din 8 aprilie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare;

H.G.nr.794 din 12 august 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTARASTE:

            Art.1 Scutirea de la plata a sumei de 19.347.774.919 lei, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, aferente anului 2001, calculate pana la data de 8 aprilie 2002, in conditiile art.14 din O.U.G.nr.40/2002, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

DENUMIRE

MAJORARI

08.04.2002

PENALITATI

08.04.2002

TOTAL

IMPOZIT PROFIT

13.055.556.773.683

94.146.749

13.149.703.522

VARSAMINTE PROFIT NET

5.724.249.481

124.072.790

5.848.322.271

IMPOZIT VENIT PERS.FIZICE

333.603.074

6.085.755

339.688.829

TAXA PUBLICITATE PROPRIE

1.298.171

0

1.298.171

TAXA PUBLICITATE 3%

8.762.126

0

8.762.126

TOTAL

19.123.469.625

224.305.294

19.347.774.919

            Aceste facilitati se acorda cu obligatia achitarii debitelor anuale stabilite de legislatia in vigoare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Nichita Gheorghe                                     cons.jr.Lacramioara Vernica

Nr.283

din 30 mai 2003