Hotărârea nr. 280/2003

HOTARARE privind aprobarea "Bilantului Contabil" pe anul 2002 al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea "Bilantului Contabil" pe anul 2002 al

Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliilor Locale statuate prin dispozitiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind regiile autonome pe care le-a infiintat;

            Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2002 al RADET IASI;

            Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si modificata prin O.G.nr.61/2001, Ordin MF nr.1784/12.2002 privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale pe anul 2002;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia jurdica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba "Bilantul Contabil" pe anul 2002 al Regiei Autonome de Distributie a  Energiei Termice Iasi.

            Art.2 Directia Economica si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Iasi, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

    cons.Nichita Gheorghe                                         cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.280

din 30 mai 2003