Hotărârea nr. 276/2003

HOTARARE privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi incepand cu 01.06.2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi, incepand cu 01.06.2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi, inregistrata sub nr.33171/19.05.2003, prin care se propune aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi;

            Avand in vedere dispozitiile art.38 alin.(1) lit.(e) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia economico – financiara;

            Avand in vedere Hotararea nr.3/2003 a Consiliului de administratie a RATEC Iasi privind aprobarea reducerii numarului de personal;

            In temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Statul de functii al personalului serviciilor Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Se aproba Organigrama Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01 iunie 2003.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Nichita Gheorghe                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.276

din 30 mai 2003