Hotărârea nr. 272/2003

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului "Lucrari de folosinta generala blocuri ANL zona Metalurgiei"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului "Lucrari de folosinta generala blocuri ANL zona Metalurgiei"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.33299/19.05.2003 intocmit de Serviciul Investitii din cadrul Primariei municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliului Local statutate prin dispozitiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenjarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba documentatia tehnico – economica si indicatorii tehnico – economici ai obiectivului "Lucrari de folosinta generala pentru blocuri ANL – zona Metalurgiei" devizul estimativ in preturi aprilie 2003 fiind de 22.455.000 mii lei, valoare ce urmeaza a fi actualizata.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Nichita Gheorghe                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.272

din 30 mai 2003