Hotărârea nr. 268/2003

HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice finantare si aplicare a procedurii licitatie deschisa pentru executia lucrarii "Canalizare str.Manastirii" municipiul Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, finantare si aplicare  a procedurii licitatie deschisa pentru executia lucrarii "Canalizare str.Manastirii" municipiul Iasi

 

         Consiliul Local al Municipiului Iasi;

         Avand in vedere Referatul de specialitate nr.34591/2003 intocmit de

Serviciul Investitii din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

         Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.60/2001 si HGR 461/2001;

         Avand in vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice, art.5/7 si 14;

         Avand in vedere principalele atributii ale Consiliului Local statutate prin

dispozitiile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

         Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

         In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

         Art.1 Se aproba documentatia tehnico – economica si indicatorii tehnico –

economici ai obiectivului "Canalizare str.Manastirii", conform anexei, devizul

estimativ fiind de 2,3 miliarde lei.

         Art.2 Se aproba aplicarea procedurii licitatie deschisa pentru atribuirea

contractului de executie.

         Art.3 Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului local a sumei de

2,3 miliarde lei – cheltuieli de capital, pentru finantarea executiei obiectivului de la

art.1.

         Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de serviciile de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

cons.Nichita Gheorghe                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.268

din 30 mai 2003