Hotărârea nr. 265/2003

HOTARARE privind aprobarea propunerilor de traseu pentru str.Pacurari din municipiul Iasi intre str.Niciman si Piata M.Eminescu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea propunerilor de traseu pentru str.Pacurari din municipiul Iasi,

intre str.Niciman si Piata M.Eminescu

 

         Consiliul Local al Municipiului Iasi;

         Avand in vedere Referatul de specialitate al Directiei Tehnice;

         Avand in vedere Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

         Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenjarea teritoriului si urbanism;

         Avand in vedere prevederile P.U.G.Iasi;

 

HOTARASTE:

         Art.1 Se aproba supralargirea str.Pacurari intre str.Niciman si Piata

M.Eminescu conform prevederilor PUG plan de situatie anexat.

         Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor celor interesati in vederea

aducerii la indeplinire:

- Directia de Arhitectura si Urbanism;

- Directia Tehnica;

- Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

- Regiilor Administratoare de retele edilitare si catre RATEC

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Nichita Gheorghe                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.265

din 30 mai 2003