Hotărârea nr. 26/2003

HOTARARE privind incredintarea gestionarii activitatilor de hingherit si de administrare a WC -urilor publice catre S.C.Salubris S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind incredintarea gestionarii activitatilor de hingherit si de administrare a

WC -urilor publice catre S.C.Salubris S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.nr.370/2001, privind infiintarea Directiei de Salubritate;

            Avand in vedere H.C.L.nr.239/2002 privind infiintarea S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere O.U.G.nr.71/2002 privind reoganizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local care la art.11, alin.2 pct.b prevede ca gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori care pot fi: "unul sau mai multe servicii, specializate si autorizate conform legii, avand personalitate juridica si buget propriu, organizate in subordinea Consiliilor Locale";

            Avand in vedere referatul de specialitate al S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala;

            Avand in vedere memoriul justificativ al domnului primar;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Activitatea de hingherit si activitatea de administrare a wc-urilor publice din Pasaj Piata Unirii, Podu Ros, Tg.Cucu, vor fi gestionate de catre Societatea Comerciala Salubris S.A..

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata S.C.Salubris S.A.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                       cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.26

din 3 februarie 2003