Hotărârea nr. 259/2003

HOTARARE privind rectificarea prevederilor H.C.L.nr.94/1995 privind inhumarea cadavrelor neidentificate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea prevederilor H.C.L.nr.94/1995 privind inhumarea

cadavrelor neidentificate

 

         Consiliul Local al Municipiului Iasi;

         Avand in vedere prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim

 garantat;

         Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001, privind Legea administratiei

 publice locale;

         Avand in vedere referatul de specialitate a Serviciului de Ajutor Social,

 Gratuitati, Facilitati;

         Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

         In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

         Art.1 Prevederile H.C.L.nr.94/1995, privind inhumarea cadavrelor neidentificate, se rectifica in sensul ca:

         "Decedatii pe raza municipiului Iasi, neidentificati sau fara sustinatori legali, vor fi inhumati de catre DAPPP Iasi, prin asigurarea de loc de veci, sicriu, cruce si transport.

         Cazurile vor fi prezentate de catre Institutul medico – legal sau spitalele de pe raza municipiului Iasi, pe baza de adresa, insotita de actele legale (copie buletin, certificat de deces, mentiunea Politiei ca nu au putut fi identificati ori ca nu se cunosc sustinatori legali, alte acte, etc.).

         Plata cheltuielilor de inhumare se va face din fondurile Consiliului Local, pe baza devizului prezentat la Directia Economica si a referatului inaintat de catre Serviciul Ajutor Social, Gratuitati, Facilitati".
Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Economice, DAPPP, Serviciului Ajutor Social, Gratuitati, Facilitati pentru ducere la indeplinire.

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,             SECRETAR,

           cons.Nichita Gheorghe             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.259

din 30 mai 2003