Hotărârea nr. 257/2003

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU construire sediu firma sowroom depozit in str.Malu nr.16-16A

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

construire sediu firma, sowroom, depozit in str.Malu nr.16-16A

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                        Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de

Arhitectura si Urbanism;

                        Avand in vedere certificatul de Urbanism nr. 502/2002;

                        Avand in vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizata in 1996,

modificata si  completata in 2001( Legea   453/2001), privind autorizarea executarii

constructiilor si Ordinul 943/2001 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a

Legii 50/1991;

                        Avand in vedere prevedrile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a

Ghidului privind metodologia de elaborare si cadrul continut - cadru al Planului

Urbanistic de Detaliu;

                        ~n conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism;

                        Avand in vedere prevederile Legii 115/2001 privin proprietate publica si

regimul juridic al acesteia;

                 Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia de amenjarea teritoriului si urbanism;

- Comisia juridica si de disciplina;

                        ~n conformitate Legea 215/2001 privind administrarea publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – construire sediu firma, sowroom, depozit in str.Malu nr.16-16A(Anexa 1).

            Art.2 Obtinerea avizelor si acordurilor stabilite prin lege pentru aprobarea documentatiei de urbanism revine in obligatia beneficiarilor.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si Serviciile de Specialitate vor duce la

 indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,             SECRETAR,

   cons.Nichita Gheorghe            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.257

din 30 mai 2003