Hotărârea nr. 256/2003

HOTARARE privind modificarea si completarea H.C.L.nr.25/2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea si completarea H.C.L.nr.25/2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere art.3 alin.1, art.25, art.38 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            In temeiul prevederilor art.48 si art.74 din O.G.nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

            Avand in vedere prevederile H.C.L.nr.184/2002 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, amenzilor si a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iasi pentru anul 2003;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba modificare art.1 din H.C.L.nr.25/2003, astfel:

1. Pasaj Alexandru cel Bun, Piata Alexandru cel Bun, str.Jijie, Piata Nicolina – zona B;

2. Sos.Nationala, Calea Chisinaului, str.O.Bancila, Tutora – zona C;

3. Str.Columnei, Rond Agronomie – zona D.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local tuturor celor interesati.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Nichita Gheorghe                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.256

din 30 mai 2003