Hotărârea nr. 25/2003

HOTARARE privind zonarea amplasamentelor temporare pe locuri publice si aprobarea taxelor de folosinta pentru teren diferentiat pe zone

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind zonarea amplasamentelor temporare pe locuri publice si aprobarea taxelor de folosinta pentru teren diferentiat pe zone

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere art.3 alin.1, art.25, art.38 alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            In temeiul prevederilor art.48 si art.74 din O.G.nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

            Avand in vedere prevederile H.C.L.nr.184/2002 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, amenzilor si a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iasi pentru anul 2003;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            Avand in vedere amendamentele potrivit carora zona Copou si Bd.T.Vladimirescu sa fie prinse in Zona A iar Primarul Municipiului Iasi sa aprobe amplasamentele temporare pe locuri publice;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba zonarea amplasamentelor temporare pe locuri publice astfel:

Zona A :

 Piata Unirii – Cuza Voda - str.C.Negri – bd.Independentei – str.V.Conta – Tg.Cucu – str.Bacinschi - str.Garii – str.Arcu – Podu Ros - str.Nicolina (bl.C7-H1-C9) – str.Nicolina (bl.A1 -A5) – Piata Alexandru cel Bun – Piata Nicolina – str.A.Panu – str.Sf.Lazar, bl.T.Vladimirescu, bd.Copou;

Zona B:

bd.C.A.Rosetti – str.V.Lupu – str.Pictorului – bd.Alexandru cel Bun (Minerva) – bd.Alexandru cel Bun (Piata Voievozilor) – bd.Alexandru cel Bun(Olimp) – bd.Alexandru cel Bun (Globus) – sos.Pacurari – bd.Socola;

Zona C:

bd.Dacia (Zimbru) – bd.Dacia - str.Columnei – bd.Dacia (Bicaz) – Piata Dacia – sos.Nicolina – bd.Poitiers – bd.Socola – str.Bucium – str.Cerna – Calea Galatii – Podul de Piatra - bd.N.Iorga (Gara Internationala) - bd.Cantemir – str.Canta;

Zona D:

str.Bucium – str.Vladiceni – Baza 3 – sos.Nicolina – str.Hlincea – bd.V.Lupu (Metalurgiei) – sos.Pacurari (bl.480) – str.Vitejilor – str.Regiei;

 

            Art.2 Se aproba taxa de folosinta teren diferentiat pentru amplasamente temporare pe locuri publice astfel:

 

 

 

Tip amplasament

 

 

 

 

 

ZONA

Tonete carte – presa si frigidere sezoniere

Amplasamente pentru comercializare flori naturale, tonete – comert produse alimentare preambalate si nealimentare, terase sezoniere

Zona A

170.000 lei/mp./luna

400.000 lei/mp./luna

Zona B

100.000 lei/mp./luna

200.000 lei/mp./luna

Zona C

  75.000 lei/mp./luna

150.000 lei/mp./luna

Zona D

  50.000 lei/mp./luna

100.000 lei/mp./luna

 

            Art.3 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa aprobe amplasamentele temporare pe locuri publice.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local tuturor celor interesati.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.25

din 3 februarie 2003