Hotărârea nr. 249/2003

HOTARARE privind modificarea H.C.L.nr.260/2000 privind stabilirea si sanctionarea unor fapte si contraventii in domeniul transportului in comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea H.C.L.nr.260/2000 privind stabilirea si sanctionarea unor fapte si contraventii in domeniul transportului in comun

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere solicitarea Consiliului de Administratie a R.A.T.E.C.Iasi din 04.04.2003 de aprobare a modificarii cuantumului tarifului taxei de calatorie speciale pe mijloacele de transport electric in comun ale R.A.T.E.C.Iasi;

            Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de R.A.T.E.C.Iasi si contrasemnat de Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile H.C.L.nr.260/2000 privind stabilirea unor fapte si contraventii in domeniul transportului in comun;

            Avand in vedere Ordonanta Guvernului Romaniei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiei;

            Avand in vedere Ordonanta Guvernului Romaniei nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu art.38 si art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale modificata si completata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Articolul 10 din H.C.L.nr.260/2000 se completeaza cu urmatorul aliniat:

"Persoanele depistate fara legitimatii de calatorie valabila in mijloacele de transport, pot achita pe loc un "tarif de calatorie special" in valoare de 200.000 lei, pe baza de chitanta eliberata de organele de control, caz in care nu se mai incheie proces – verbal de constatare si inceteaza orice urmarire. In caz de refuz, organul de control va proceda la incheierea procesului – verbal de constatare a contraventiei, in conformitate cu prevederile O.G.nr.2/2001".

            Art.2 RATEC Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Nichita Gheorghe                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.249

din 30 mai 2003