Hotărârea nr. 247/2003

HOTARARE privind aprobarea unor solicitari locative avizate favorabil de Comisia Sociala de Analiza a Solicitarilor Locative

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea unor solicitari locative avizate favorabil de

Comisia Sociala de Analiza a Solicitarilor Locative

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea familiei Tinica Grigore inregistrata cu nr.7580/11.04.2003;

            Avand in vedere procesul verbal nr.7830/15.04.2003 incheiat in sedinta Comisiei sociale de analiza a solicitarilor locative prin care Comisia Solicitarilro de analiza a Solicitarilor Locative avizeaza favorabil solicitarile locative ale familiei Tinica Grigore, respectiv etinderea spatiului de locuit si schimbarea destinatiei a 2 camere de locuit, de la mansarda, degradate, in dependinte;

            Avand in vedere referatul de specialitate nr.9622 din 16.05.2003 emis de DAPPP;

            Avand in vedere adresa nr.4948/15.04.2003 a Universitatii Tehnice "Gh.Asachi"Iasi a spatiului cu destinatia de locuinta din Al.Copou nr.2;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba extinderea spatiului de locuit, situat in Iasi, Al.Copou nr.2, familiei Tinica Grigore, spatiul fiind  compus din:

- 2 camere in suprafata de 40,44 mp.,

- 4 depedinte in suprafata de 14,62 mp.;

            Art.2 Se aproba schimbarea destinatiei a 2 camere de locuit, aflate in stare avansata de degradare, de la mansarda imobilului din Al.Copou nr.2, in suprafata de 20,28 mp., inchiriate d-lui Tinica Grigore, in dependinte.

            Art.3 Comisia de analiza a Solicitarilor Locative va propune spre aprobare Consiliului Local, o locuinta destinata Universitatii Tehnice "Gh.Asachi", in conditiile legii.

            Art.4 Prezenta hotarare se va comunica Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de Analiza a Solicitarilor Locative si solicitantilor.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

cons.Nichita Gheorghe                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.247

din 30 mai 2003