Hotărârea nr. 245/2003

HOTARARE privind aprobarea in principiu a unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Iasi si dl.Macovei Ioan

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea in principiu a unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Iasi si dl.Macovei Ioan

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea nr.1405/06.05.2003, prin care dl.Macovei Ioan, domiciliat in Iasi, str.Nicolau nr.9A, solicita un schimb de terenuri in echivalent valoric intre proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi si proprietatea sa;

            Avand in vedere HCL nr.367/17.12.2001, precum si contractul de concesiune nr.74483/11/03.01.2002;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere art.35, lit"e", teza a 2-a din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba in principiu un schimb de terenuri in echivalent valoric intre Consiliul Local Municipal Iasi si dl.Macovei Ioan.

            Art.2 Stabilirea echivalentei valorice de schimb se va face printr-o expertiza tehnica de evaluare a terenurilor, intocmita de o persoana fizica autorizata, expertiza care va fi insusita de Consiliul Local Municipal Iasi.

            Art.3 Cheltuielile privind intocmirea acestor expertize, vor fi suportate de dl.Macovei Ioan.

            Art.4 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Nichita Gehorghe                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.245

din 30 mai 2003