Hotărârea nr. 243/2003

HOTARARE privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 cu suma de 36.166.100 mii lei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 cu suma de 36.166.100 mii lei

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale;

            Avand in vedere dispozitiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform carora autoritatile administratiei publice locale raspund de administrarea in conditii de eficienta a resurselor financiare;

            Avand in vedere adresa nr.4810/04.04.2003 Ministerului de Finante – Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Iasi;

            Avand in vedere Hotararea Guvernului nr.277 din 13 martie 2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2003;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.26521/14.04.2003 al Directiei Economice;

            Avand in vedere referatul de specialitate nr.26521/14.04.2003 al Directiei Economice;

           

            Avand in vedere Memoriul justificativ al domnului Primar;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003, atat la partea de venituri – Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 34.02.02"cat si la partea de cheltuieli – "Ajutoare sociale 60.02.09" cu suma de 36.166.100 mii lei.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata: Directiei Economice, Directiei de Finante Publice Locale din cadrul Primariei Municipiului Iasi pentru aplicare si aducere la indeplinire si Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.243

din 7 mai 2003