Hotărârea nr. 24/2003

HOTARARE privind reglementarea comercializarii produselor si serviciilor de piata pe raza municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind reglementarea comercializarii produselor

si serviciilor de piata pe raza municipiului Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere art.3 alin.1, art.25, art.38 alin.2 lit.w, art.68 alin.1 lit.t din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind impozitele si taxele locale;

            In temeiul prevederilor H.G.nr.1278/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea O.G.nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

            Avand in vedere prevederile H.C.L.nr.184/2002 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, amenzilor si a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iasi pentru anul 2003;

            Avand in vedere H.C.L.nr.163/1999 prin care se aproba Planul Urbanistic General al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia Juridica si de disciplina;

            Avand in vedere amendamentul facut in cadrul sedintei in sensul excluderii art.3 din proiect;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Incepand cu data prezentei se abroga prevederile H.C.L.nr.190/1998 .

            Art.2 Seriviciul Privatizare si Asistenta Afacerilor din cadrul Primariei Municipiului Iasi va elibera un acord provizoriu privind exercitarea activitatilor comerciale in zonele publice din Municipiul Iasi pentru persoanele fizice autorizate si persoanele juridice care desfasoara activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata, in conformitate cu Legea nr.650/2002 pentru aprobarea O.G.99/2000, pana la publicarea in Monitorul Oficial a normelor metodologice de aplicare ale acesteia.

            Art.3 Notificarile privind vanzarile de lichidare si soldare se vor inregistra la Primaria Municipiului Iasi – Serviciul Privatizare si Asistenta Afacerilor.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local tuturor celor interesati.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.24

din 3 februarie 2003