Hotărârea nr. 237/2003

HOTARARE privind trecerea cladirii din str.Codrescu nr.6 din domeniul public al Consiliului Local Iasi in domeniul privat al Consiliului Local Iasi si constituirea patrimoniului fundatiei HECUBA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind trecerea cladirii din str.Codrescu nr.6  din domeniul public al Consiliului Local  Iasi in domeniul privat al Consiliului Local Iasi si constituirea patrimoniului fundatiei HECUBA

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi

            Avand in vedere referatul de specialitate al Serviciului Relatii Internationale privind privind trecerea cladirii din str.Codrescu nr.6  din patrimoniul public al Consiliului Local  Iasi in patrimoniul privat al al Consiliului Local Iasi;

Avand in vedere H.C.L. nr.100/2002 privind infiintarea Centrului de Servicii pentru Mama si Copil HECUBA;

            Avand in vedere HCL 16/2003  privind infiintarea fundatiei “HECUBA”;

Avand in vedere principalele atributii ale Consiliilor locale statuate prin dispozitiile art. 38 din Legea 215/2001 a administatiei publice locale;

Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

~n temeiul art. 38 din legea 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1 – Se trece din domeniul public al Consiliului Local  Iasi in domeniul privat al Consiliului Local Iasi cladirea din str.Codrescu nr.6 , in care functioneaza Centrul de servicii pentru Mama si Copil, infiintat cf.HCL 100/25.03.2001.

           Art. 2 –Se stabileste sediul social al fundatiei “HECUBA” cladirea din strada Codrescu nr.6, prevazuta la art.1

            Art.3 – Se constituie patrimoniul initial conform art.15 din O.G.26/2000 in valoare de 490.000.000 lei, conform valorii de inventar a mijloacelor fixe din anexa, la care se adauga suma de 5.000.000 lei aport in numerar.

            Art.4 Anexa 1 face parte din prezenta hotarare.

            Art. 5- Serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,             SECRETAR,

  cons.Gheorghe Nichita            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.237

din 7 mai 2003