Hotărârea nr. 236/2003

HOTARARE privind acordarea unui premiu familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind acordarea unui premiu familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

- Legea 189/1998, art.11;

Raportul de specialitate al Serviciului Stare Civila;

Expunere de motive;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere amendamentele propuse in cadrul sedintei ordinare din data de 7 mai 2003;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.1 si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se acorda diploma de onoare si cate un premiu de 3 milioane lei familiilor domiciliate in Iasi care au implinit 50 de ani de casatorie pana la sfarsitul lunii mai.

            Art.2 Celebrarea acestui eveniment se va face prin organizare unei receptii in onoarea familiilor sarbatorite in data de 15 mai in Sala Mare a Primariei Municipiului Iasi.

            Art.3 Cheltuielile ocazionate de acest eveniment vor fi suportate din cap.-960201 – cheltuieli din taxe speciale si din fondul de rezerva bugetara.

            Art.4 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.236

din 7 mai 2003